Lai nodrošinātu kvalitatīvus mežaudžu augšanas apstākļus, veicam arī meliorācijas darbus. Pārāk slapjā vidē koks ļoti cīnās, lai atbrīvotos no liekā mitruma un tādējādi zaudē enerģiju, ko citādi ieguldītu augšanā. Lai aizvadītu lieko mitrumu no pārmitrām mežaudzēm, rokam jaunus grāvjus. Lai neapūdeņotu augsni, ierīkojam caurtekas grāvju, strautu un upju šķērsošanai tiem paredzētajās vietās. Veicam grāvju un caurteku attīrīšanu no piesērējuma, krūmu un koku ciršanu meža autoceļu joslās, to sāngrāvjos un meliorācijas sistēmās.  Kā arī nodrošinām stigu tīrīšanu, caurteku vai to posmu nomaiņu un atjaunošana. Nodrošinām arī rekultivāciju – ainavas atjaunošanu pēc zemes nolīdzināšanas, meža stādīšana, grāvju ierīkošanas – , aiz sevis atstājot sakoptu un ainavisku vidi.